#Gudaraj Moktan

हाम्रो गाउँको स्कुल कस्को ?

कसैले भन्छन् विद्यालय सरकारको हो, कसैले भन्छन् विद्यालय समुदायको हो, कसैले भन्छन् विद्यालय शिक्षकको हो, कोही भन्न थाले विद्यालय स्थानीय सरकारको हो, कोही भन्छन् विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो । कसैले विद्यालय प्रधानाध्यापकको हो भन्छन् । साँच्चै हाम्रो गाउँको विद्यालय कस्को ? यसको स्वामित्व कोसँग...